1. Algemene bepalingen en juridisch
 2. Overeenkomsten en relaties
 3. Financieel
 4. Informatie, copyrights en eigendom
 5. Bepalingen bij sessies en (standaard) spelgebruik
 6. Bepalingen bij ontwikkeltrajecten en programmeren

Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen en juridisch

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Bedrijfssimulaties.nl, onderdeel van Ynca Publishers BV, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Wijziging van deze voorwaarden

 1. Bedrijfssimulaties.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bedrijfssimulaties.nl en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te ‘s Gravenhage aanhangig worden gemaakt.

Overeenkomsten en relaties

Aanbieding en acceptatie van overeenkomsten

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Bedrijfssimulaties.nl gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na de op de offerte genoemde termijn.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Bedrijfssimulaties.nl is ontvangen en geaccepteerd. Indien afgesproken is de mogelijkheid er dit mondeling te laten plaatsvinden.
 3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

Duur en beëindiging van overeenkomsten en relaties

 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij anders in de overeenkomst overeengekomen.
 2. Bedrijfssimulaties.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Ontoerekenbare tekortkomingen

 1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Bedrijfssimulaties.nl op:
  1. tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract
  2. vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers, de provider of cliënten
 2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Bedrijfssimulaties.nl zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Bedrijfssimulaties.nl behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

 1. Voor zover Bedrijfssimulaties.nl bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Bedrijfssimulaties.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Bedrijfssimulaties.nl of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Bedrijfssimulaties.nl.
 2. Bedrijfssimulaties.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Bedrijfssimulaties.nl, daaronder begrepen de door Bedrijfssimulaties.nl meegeleverde of bij Opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, softwarecomponenten of runtime-faciliteiten van derden (zoals de provider).
 3. Indien de aansprakelijkheid van Bedrijfssimulaties.nl voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal eenmaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van Bedrijfssimulaties.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Bedrijfssimulaties.nl van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Bedrijfssimulaties.nl tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 5. Bedrijfssimulaties.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
 6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.

Financieel

Prijzen

 1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Bedrijfssimulaties.nl. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Bedrijfssimulaties.nl worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 8% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening:
  1. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd tijdens de definitieve "milestone"
  2. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Bedrijfssimulaties.nl kenbaar zijn gemaakt
  3. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Bedrijfssimulaties.nl in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Bedrijfssimulaties.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen
  4. tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dit niet werd gewenst.
 4. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Bedrijfssimulaties.nl gebruikelijke methoden.
 5. Bedrijfssimulaties.nl is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Bedrijfssimulaties.nl niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
 6. Indien in de offerte een "richtprijs" is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
 7. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij expliciet anders is vermeld.
 8. Bedrijfssimulaties.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Betalingsvoorwaarden

 1. Facturering vindt direct na oplevering van een simulatieproduct of –sessie plaats, tenzij is afgesproken tussentijds te factureren.
 2. Bedrijfssimulaties.nl is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Bedrijfssimulaties.nl bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Dit in overleg met opdrachtgever.
 3. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Bedrijfssimulaties.nl aan te wijzen bank– of girorekening. Bij niet–tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Bedrijfssimulaties.nl zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 250 Euro exclusief BTW.
 4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Bedrijfssimulaties.nl binnen twee weken na factuurdatum aan Bedrijfssimulaties.nl schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
 5. Bij meerafnamecontracten gaat men akkoord met de voorwaarde in de toekomst (volledig omschreven en gedefinieerd) nogmaals een sessie/training af te nemen, indien dit niet het geval is, dan zal men een boete voldoen van ten hoogste het factuurbedrag van de sessie/training die geen doorgang heeft gevonden, tenzij anders bepaald in het contract.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het door Bedrijfssimulaties.nl vervaardigde materiaal berusten bij Bedrijfssimulaties.nl.
 2. (Volledige gebruiks-)Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Vertrouwelijke informatie

Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

Documentatie

 1. Al het door Bedrijfssimulaties.nl verstrekte materiaal, digitaal, gedrukt, geschreven of op welke wijze dan ook verstrekt, mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan uitleg van de simulatie.
 2. Dit geldt ook voor alle speloutput, evenals door Bedrijfssimulaties.nl verstrekt materiaal, vanuit het spel.
 3. Wijzigingen door de cliënt in alle documentatie van bedrijfssimulaties.nl is te allen tijde verboden, tenzij anders is afgesproken. Ook op alle spelteksten berust een copyright.
 4. Cliënt stelt, op verzoek van bedrijfssimulaties.nl, materiaal ter beschikking dat door de cliënt gebruikt wordt ter illustratie van de simulatie. Dit materiaal zal door bedrijfssimulaties.nl alleen gebruikt worden ter instructie van de begeleiders en andere betrokken binnen bedrijfssimulaties.nl.

Bepalingen bij sessies en (standaard) spelgebruik

De in dit hoofdstuk ‘Bepalingen bij sessies en (standaard) spelgebruik’ vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle simulatiesessies, verzorgd door en gehuurd bij bedrijfssimulaties.nl. Dit geld voor simulaties van alle termijnen.

Algemeen

 1. Zowel cliënt als Bedrijfssimulaties.nl zal zich inzetten voor een ordelijk en correct verloop van het spel.
 2. Bedrijfssimulaties.nl is niet verantwoordelijk voor problemen bij derden, zoals de provider en leveranciers van gehuurde hardware.
 3. Bedrijfssimulaties.nl heeft het recht om door Bedrijfssimulaties.nl zelf gemaakt beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 4. Bedrijfssimulaties.nl heeft het recht om bij elektronische enquête maximaal 6 vragen te stellen over de kwaliteit van het spel.
 5. Bedrijfssimulaties.nl zal zorgvuldigheid betrachten met betrekking tot de verkregen of gemaakte spelgegevens van de cliënt. Bedrijfssimulaties.nl mag in al haar online en offline documentatie melding maken van de naam van de spelende organisatie als deze gebruikt maakt van de producten van Bedrijfssimulaties.nl (testen en demospellen inbegrepen), tenzij uitdrukkelijk door de organisatie verboden.
 6. Bedrijfssimulaties.nl heeft het recht om de door de spelers van de simulatie bedachte bedrijfsnamen te gebruiken voor welke (promotionele) doeleinden dan ook.

Spelsituatie

 1. Cliënt zorgt voor indeling in groepen.
 2. Cliënt zorgt voor tijdige verspreiding inlognamen en handleidingen.
 3. Bedrijfssimulaties.nl stelt het spel uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het spel correct in.
 4. Bedrijfssimulaties.nl zal uiterlijk 1 week van te voren de inlognamen en bijbehorende pincodes aan de cliënt verstrekken.
 5. Vanaf een week na het beëindigen van het spel heeft Bedrijfssimulaties.nl het recht om het spel offline te halen. De gegevens zullen minimaal 1 week bewaard blijven voor vragen nadien.

Begeleiding

 1. Bij elke simulatiesessie geldt dat minimaal 1 begeleider van Bedrijfssimulaties.nl meegestuurd kan worden. Deze personen krijgen in het spel coördinatorbevoegdheden en toegang tot elke module en de namen van spelers.
 2. Als er een begeleider wordt ingezet dan wordt er per speelgroep van 25 personen 1 begeleider ingezet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen leverancier en cliënt.
 3. Bedrijfssimulaties.nl is niet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die ontstaat door toedoen van een begeleider.
 4. Op verzoek van de cliënt kan Bedrijfssimulaties.nl extra begeleiding meesturen. De kosten hiervan komen voor de cliënt.
 5. Bedrijfssimulaties.nl is verantwoordelijk voor de instructie en opleiding van haar begeleiders. Bedrijfssimulaties.nl draagt de verantwoordelijkheid voor de correctheid van spelinformatie.
 6. Op verzoek van de cliënt verzorgt Bedrijfssimulaties.nl een begeleidercursus voor personen, aangewezen door de cliënt. Bedrijfssimulaties.nl draagt alleen verantwoordelijkheid voor de correctheid van de aan begeleiders verstrekte informatie.
 7. Bedrijfssimulaties.nl is per definitie niet verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie, en werking van het spel, verstrekt en/of verzorgd door personen die geen begeleidercursus hebben gevolgd.
 8. Indien begeleiders, die niet Bedrijfssimulaties.nl vertegenwoordigen, een goede werking van het spel, zij het opzettelijk, zijn het onopzettelijk, verstoren, kan Bedrijfssimulaties.nl herstelkosten in rekening brengen.

Helpdesk

Helpdeskvragen kunnen alleen gesteld worden per e–mail en worden binnen 24 uur behandeld, tenzij anders overeengekomen.

Bepalingen bij ontwikkeltrajecten en programmeren

De in dit hoofdstuk ‘Bepalingen bij ontwikkeltrajecten en programmeren’ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Bedrijfssimulaties.nl in opdracht van Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt.

Programmatuur en gebruiksrecht

 1. Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.
 2. Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie.
 3. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheden en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van Opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.
 4. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
 5. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 6. Bedrijfssimulaties.nl is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur, terwijl Opdrachtgever is gehouden Bedrijfssimulaties.nl voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te verschaffen.
 7. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Bedrijfssimulaties.nl retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging Bedrijfssimulaties.nl onverwijld schriftelijk melding maken.
 8. Het codedeel dat specifiek voor de cliënt is geproduceerd kan te allen tijde worden opgevraagd en worden geplaatst bij de cliënt. Ook bij failissement van de aanbieder krijgt de cliënt de beheersrechten voor de specifiek ontwikkelde code.

Programmatuur van toeleverancier

Indien en voor zover Bedrijfssimulaties.nl programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Bedrijfssimulaties.nl schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Bedrijfssimulaties.nl zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek toezenden.

Aflevering, reclame en acceptatietest

 1. Bedrijfssimulaties.nl zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Bedrijfssimulaties.nl uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de programmatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden. Tests vinden plaats in overleg en samenwerking met Bedrijfssimulaties.nl.
 3. Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, hierna aan te duiden met "defect", dient Opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten, uiterlijk binnen één maand (doch uiterlijk 1 week voor een spelsessie) na levering van de programmatuur aan Bedrijfssimulaties.nl te melden. Bedrijfssimulaties.nl wordt geacht conform de overeenkomst te hebben geleverd indien en voor zover Opdrachtgever niet binnen de termijn van een maand melding heeft gemaakt van een defect.
 4. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na terbeschikkingstelling of, indien een door Bedrijfssimulaties.nl uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
 5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Bedrijfssimulaties.nl hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat, zal Opdrachtgever Bedrijfssimulaties.nl uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. Bedrijfssimulaties.nl zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde defecten binnen een redelijke termijn te herstellen.

Defecten in programmatuur

 1. Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat Opdrachtgever het defect gedetailleerd omschreven bij Bedrijfssimulaties.nl heeft aangemeld overeenkomstig de procedures die Bedrijfssimulaties.nl hiertoe bekend heeft gemaakt en Opdrachtgever alle door Bedrijfssimulaties.nl noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan. Indien geen procedures bekend zijn gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever. Op verzoek moet de opdrachtgever gedetailleerd weergeven wat het probleem omvat.
 2. Na afloop van de genoemde termijn is Bedrijfssimulaties.nl niet gehouden eventuele defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
 3. Een defect kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.
 4. Bedrijfssimulaties.nl kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen indien:
  1. uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door Bedrijfssimulaties.nl vervaardigde programmatuur of
  2. de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld of
  3. de programmatuur door anderen dan Bedrijfssimulaties.nl is gewijzigd of
  4. sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of
  5. sprake is van andere niet aan Bedrijfssimulaties.nl toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan Bedrijfssimulaties.nl.
 5. Verminkte of verloren gegane gegevens worden, indien mogelijk, (in beperkte mate) hersteld, waarbij eventuele herstelkosten voor de opdrachtgever zijn.
 6. Bedrijfssimulaties.nl garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of defecten zal werken of dat alle defecten zullen worden verbeterd.

Onderhoudsverplichtingen

 1. Bedrijfssimulaties.nl zal naar beste vermogen defecten herstellen in nieuwe versies van de programmatuur, in hoeverre haar aan te rekenen. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Bedrijfssimulaties.nl te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 2. Een defect wordt onderzocht op voorwaarde dat deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door Bedrijfssimulaties.nl onderhouden wordt en Opdrachtgever alle door Bedrijfssimulaties.nl verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht.
 3. Bedrijfssimulaties.nl zal bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Bedrijfssimulaties.nl niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele defecten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies (upgrades) kan Bedrijfssimulaties.nl van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Bedrijfssimulaties.nl aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 4. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Bedrijfssimulaties.nl is aangegaan, kan Bedrijfssimulaties.nl door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
 5. Bedrijfssimulaties.nl biedt alle support bij het technisch onderhouden van de simulatie in het eerste jaar. Daarna worden er onderhoudsabonnementen afgesloten met de betreffende bouwtraject cliënt.

Levertijden

De door Bedrijfssimulaties.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Bedrijfssimulaties.nl niet in verzuim, tenzij er een definitieve deadline is afgesproken.

Edumundo.com maakt gebruik van cookies. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door deze balk te sluiten door op het kruisje te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

sluit